Clubreglement
(Reglement van inwendige orde)

1. Het politiereglement:
Het politiereglement op het sportcentrum en op de tennisterreinen van de stad Izegem is integraal van toepassing op T.C. De Schakel. Het reglement wordt aangevuld met de bepalingen uit het beheerscontract van vzw T.C. De Schakel met vzw Sportcentrum Izegem.

2. Inschrijvingen:
Men kan bij de club inschrijven door het invullen van het inschrijvingsformulier dat bezorgd wordt aan het algemeen secretariaat. Het bestuur kan een inschrijvingsstop vastleggen.

3. Onderhoud van de gebouwen
We vragen aan alle leden dat zij het clubhuis als "goede huisvader" zouden behandelen. Neem uw verantwoordelijkheid als mede-eigenaar.

4. Toegang tot het clubhuis en de terreinen.
Het clubhuis en de terreinen hebben slechts één toegang.

5. Reglementering die verband houdt met de terreinen in gemalen baksteen.

6. Verlichting:

7. Reservaties:

8. Spelen met derden

Spelen met niet clubleden is in principe niet toegestaan. Het bestuur wil evenwel de mogelijkheid scheppen om uitzonderlijk met niet leden te spelen. Hieronder vindt u de voorwaarden:

9. Lessen

10. Verzekeringen

De club is verzekerd voor brand in het clubhuis. De club bezit een verzekering: "Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing".
De leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zodra ze ingeschreven zijn bij Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen werkt samen met Ethias verzekeringen. Indien een lid slachtoffer wordt van een ongeval, dan neemt het lid zo snel mogelijk contact op met het algemeen secretariaat. De secretaris zal de naam van het lid nodig hebben, de naam van twee getuigen, de juiste omstandigheden van het ongeval en de aard van de kwetsuur. Het secretariaat stelt de papieren ter beschikking die het lid nodig heeft om naar de dokter te gaan. De papieren kunnen per mail ter beschikking gesteld worden of opgehaald worden op het Algemeen Secretariaat.
Naast de verzekering lichamelijke schade zijn de aangeslotenen bij Tennis Vlaanderen verzekerd tegen nog een aantal risico’s. U vindt de details op de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be). Inloggen met je persoonlijke code en vervolgens  kiezen voor speler en infotheek. U bent pas verzekerd als u toegelaten wordt tot het reservatiesysteem.

11. Interclub

Leden aangesloten bij T.C. De Schakel kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie. Hij/zij dient wel voor 15/1 aangesloten te zijn bij T.C. De Schakel.
Wie interclub wil spelen neemt contact op met de ploegverantwoordelijke van de categorie waarin hij/zij wil aan bod komen. De namen en telefoonnummers van de ploegverantwoordelijken vindt u terug in de brief aan de leden die in de loop van de maand januari wordt bezorgd.

Wie interclub wil spelen moet voldoende beschikbaar zijn in de periode van de interclubcompetitie: half april tot eind mei.
Onvolledige opstellingen bij interclubwedstrijden hebben geldboetes tot gevolg. Het bestuur van T.C. De Schakel kan ploegen die door gebrek aan organisatie of afspraken boetes genereren, uitsluiten van verdere deelname aan de competitie.
Wie interclub wil spelen houdt rekening met de volgende afspraken:

12. Wintertennis

T.C De Schakel bezit geen indoor-terreinen. Indien er binnen Izegem mogelijkheden ontstaan, dan zullen alle leden daar tijdig van op de hoogte gebracht worden.
We hanteren de volgende criteria:

13. Aanvullende bepalingen

Namens het bestuur.