Als lid van Tennisclub De Schakel vzw verklaart u zich akkoord met onderstaand clubreglement.

Clubreglement 
(Reglement van inwendige orde) 

1. Het politiereglement: 
Het politiereglement op het sportcentrum en op de tennisterreinen van de stad Izegem is integraal van toepassing op Tennisclub De Schakel vzw. Het reglement wordt aangevuld met de bepalingen uit het beheerscontract van Tennisclub De Schakel vzw met het Izegemse Stadsbestuur.

2. Inschrijvingen:

 • Men kan inschrijven via de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) of via de app van Tennis Vlaanderen. (zie daartoe de handleiding op onze website). De inschrijvingen starten op 1 januari van het desbetreffende werkjaar. Wie voor 1 maart inschrijft en betaalt, geniet van een gereduceerd tarief. Vanaf 1 maart geldt een verhoogd tarief.
 •  Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.
 • Eens het seizoen  gestart (1 april) is, kan het inschrijvingsgeld niet worden teruggevraagd. De reeds gemaakte kosten (betalingen aan Tennis Vlaanderen) worden nooit terugbetaald.
 • Ieder lid krijgt de kans deel te nemen aan de interclubcompetitie. 
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om een persoon als clublid te weigeren. Het  bestuur zal zijn weigering schriftelijk motiveren.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden uit te sluiten die door hun gedrag de belangen, de goede naam of het patrimonium van de club schenden of geschonden hebben.
 • Wie lid wordt van de vereniging verklaart op de hoogte te zijn van het clubreglement en gaat ermee akkoord. Het reglement kan nagelezen worden op www.tcdeschakel.be.

3. Onderhoud van de gebouwen
We vragen aan alle leden dat zij het clubhuis als “ voorzichtig en redelijk persoon” zouden behandelen.

 • Het bestuur probeert te zorgen voor een goed onderhoud van het clubhuis en de terreinen. Het is echter de verantwoordelijkheid van iedereen ervoor te zorgen dat het gebouw steeds net en hygiënisch is. 

4. Toegang tot het clubhuis en de terreinen.
Het clubhuis en de terreinen hebben slechts één toegang. 

 • Ieder lid kan, tegen betaling van een waarborg, een sleutel krijgen die toegang verleent tot de terreinen van de club en tot het clubhuis. De sleutel blijft steeds eigendom van de vereniging. Ieder lid dat de vereniging verlaat, is verplicht de sleutel terug te bezorgen aan het secretariaat. De borgsom wordt in dat geval terugbetaald.
 • Wie als laatste de terreinen verlaat, sluit de deur van het clubhuis en de deur van de omheining. 
 • Het gebruik van alcoholische drank op de terreinen is verboden. Leeggoed wordt na het spel steeds meegenomen.
 • In het clubhuis en op de terreinen zal men geen etensresten, papier, blik, plastic flessen of wat dan ook achterlaten. Daarvoor zijn er vuilnisemmers voorzien.
 • In het clubhuis en op de terreinen zal men geen kauwgom achterlaten.
 • In het clubhuis is roken verboden.

5. Reglementering die verband houdt met de terreinen in gemalen baksteen.

 • Schoeisel:
  Op de terreinen is het gebruik van tennisschoenen verplicht. Tennisschoenen zijn schoenen met vlakke zolen (eventueel voorzien van inkervingen). Loopschoenen of andere schoenen met profiel zijn verboden.
 • Verzorging:
  Iedere speler is verantwoordelijk voor het verzorgen van het terrein na het spel. Daartoe zullen de spelers tijdig het spel stoppen om de terreinen te slepen. De sleepnetten worden steeds op de voorziene plaats teruggehangen.
 • Besproeien:
  Bij droog weer zal de speler voor of na het spel de terreinen sproeien. Daarvoor is een halfautomatisch besproeiingssysteem voorzien. De centrale pompsturing staat op terrein 4 en wordt bediend door een knop onderaan de bedieningskast. De pomp slaat automatisch af na ongeveer 10 min.  Wil de kranen van het besproeiingssysteem voorzichtig behandelen (niet forceren!) en zeker na het sproeien terug afsluiten.
 • Bij zware regen:
  Bij zware regen en na zware neerslag is het betreden van de terreinen verboden. Men zal de terreinen niet betreden als ze glanzen of als er bij het stappen voetsporen in de gravel achterblijven.

6. Verlichting:

 • Bij het invallen van de duisternis kan op alle terreinen met kunstlicht gespeeld worden. Daartoe is een installatie voorzien. Omwille van economische en milieuredenen vragen we aan alle leden spaarzaam met de stroom om te springen.
 • Hoe de lichten aansteken: 
  • terrein 1 met schakelaar 1, terrein 2 en 3 en 4 met schakelaar 3. De lichten van terrein 5 kunnen alleen worden aangestoken als de lichten op terrein 2, 3 en 4 branden. Ze moeten echter wel afzonderlijk aan- en uitgezet worden (schakelaar op de paal). 
  • De lichten mogen na het aansteken niet onmiddellijk gedoofd worden.
  • De lichten mogen na het doven binnen de eerste 10 minuten niet opnieuw aangeschakeld worden.
 • We doen een beroep op alle spelers om de terreinen zo te gebruiken dat het elektriciteitsverbruik minimaal is. Men kan best terrein 1 gebruiken als er slechts één terrein in gebruik is, terreinen 2 tot 4 als men meer dan één veld nodig heeft.
 • De laatste speler op een terrein zal de lichten voor dat terrein doven. Wie het laatst de terreinen verlaat, dooft alle lichten. Dit gebeurt uiterlijk en automatisch om 23 u. 

7. Reservaties:

 • Reserveren gebeurt enkel elektronisch via de website of de app van Tennis Vlaanderen. Reserveren kan vanaf de computer thuis of vanaf de clubcomputer. De handleiding vindt u op onze website.
 • De clubcomputer bevindt zich in de inkomhal van het clubhuis. Op de computer kan u alleen de reservatiesite van Tennis Vlaanderen raadplegen. Alle andere mogelijkheden werden geblokkeerd.
 • Je kan 14 dagen op voorhand een terrein reserveren en je kan onmiddellijk na het einde van de reservatie opnieuw reserveren. Elke reservatie gebeurt voor één uur en op één naam.
 • Indien je reserveert, word je geacht zelf te spelen. Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten. Bij misbruik kan het bestuur de reserveringsmogelijkheden tijdelijk of definitief blokkeren.
 • Wil elke reservatie die u niet opneemt onmiddellijk wissen. Andere spelers kunnen het terrein gebruiken.
 • De terreinen worden door de bevoegde personen geblokkeerd bij bijzondere activiteiten.

8. Spelen met derden

Spelen met niet-clubleden is in principe niet toegestaan. Het bestuur wil evenwel de mogelijkheid scheppen om uitzonderlijk met niet-leden te spelen. Hieronder vindt u de voorwaarden:

 • Alleen tijdens de daluren (weekdagen van 9 tot 17 uur (behalve woensdagmiddag), zaterdag en zondag);
 • Maximaal drie keer per jaar en per lid;
 • Na aanvraag via de website;
 • Na betaling op voorhand via de rekening van de club;
 • De gastspeler wordt niet verzekerd via de Tennis Vlaanderen verzekering of via andere verzekeringen die de Tennisclub De Schakel vzw heeft genomen voor haar leden;
 • De prijs bedraagt 10 Euro per uur;
 • Wie niet de aangegeven werkwijze volgt, wordt zonder discussie voor 1 maand uitgesloten uit het reserveringsprogramma, en dat met onmiddellijke ingang. 

9. Lessen 

 • Algemeen
  • In principe kunnen leden van de vereniging lessen volgen.
  • De namen van de door de club erkende lesgevers worden jaarlijks in het clubblad vermeld. Alleen deze erkende lesgevers mogen lessen geven tegen het tarief door de vereniging bepaald.
  • De prijs voor de lessen wordt bepaald door het clubbestuur. De prijzen worden jaarlijks gepubliceerd in het clubblad.
 • Jeugdlessen
  • Lessenreeksen
   • Het jeugdbestuur is de enige organisator van jeugdlessen in groep. 
   • De club richt jaarlijks lessenreeksen in voor jongeren. Alle jongeren worden daarvan op de hoogte gebracht.
  • Individuele lessen:
   • Individuele lessen worden via het jeugdbestuur geregeld. Steven Verscheure (contacteer) is de verantwoordelijke.
   • Buiten de lessenreeksen ingericht door het jeugdbestuur kunnen individuele lessen alleen op de terreinen 1 en 5.
   • Individuele tennislessen worden nooit tijdens de spitsuren gegeven. De spitsuren zijn: op werkdagen van 18u tot 21 uur.
 • Lessen voor volwassenen. 
  • Lessen kunnen alleen op terrein 1 en 5. 
  • Individuele tennislessen kunnen ook gegeven worden tijdens de spitsuren. Deze lessen kunnen enkel plaatsvinden op terrein 5.
  • De lessen worden rechtstreeks afgesproken met de lesgevers, vermeld in het clubblad.
 • Lessen voor nieuwe leden of kandidaat-leden.
  • De club richt eind april, begin mei tegen voordelig tarief 5 lessen in voor kandidaat-spelers/leden. De data worden jaarlijks door het bestuur bepaald.

10. Verzekeringen 

De club is verzekerd voor brand in het clubhuis. De club bezit een verzekering: “Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing”.
De leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zodra ze ingeschreven zijn bij Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen werkt samen met Ethias verzekeringen. Indien een lid slachtoffer wordt van een ongeval, neemt het lid zo snel mogelijk contact op met het algemeen secretariaat. De secretaris zal de naam van het lid nodig hebben, de naam van twee getuigen, de juiste omstandigheden van het ongeval en de aard van de kwetsuur. Het secretariaat stelt de papieren ter beschikking die het lid nodig heeft om naar de dokter te gaan. De papieren kunnen per mail ter beschikking gesteld worden of opgehaald worden op het Algemeen Secretariaat. 
Naast de verzekering lichamelijke schade zijn de aangeslotenen bij Tennis Vlaanderen verzekerd tegen nog een aantal risico’s. U vindt de details op de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be). Inloggen met je persoonlijke code en vervolgens  kiezen voor speler en infotheek. U bent pas verzekerd als u toegelaten wordt tot het reservatiesysteem. 

11. Interclub

Leden aangesloten bij Tennisclub De Schakel vzw kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie. Hij/zij dient wel voor 30/1 aangesloten te zijn bij Tennisclub De Schakel vzw.
Wie interclub wil spelen neemt contact op met Sara Pattijn, verantwoordelijke interclub.

De interclubploegen en de respectievelijke speeldagen vindt u terug op de interclubpagina van onze site.

Wie interclub wil spelen, moet voldoende beschikbaar zijn in de periode van de interclubcompetitie: half april tot eind mei. (voor de najaarsinterclub is dat half augustus en september)
Onvolledige opstellingen bij interclubwedstrijden hebben geldboetes tot gevolg. Het bestuur van Tennisclub De Schakel vzw kan ploegen die door gebrek aan organisatie of afspraken boetes genereren, uitsluiten van verdere deelname aan de competitie.
Wie interclub wil spelen houdt rekening met de volgende afspraken:

 • Jeugdinterclub:
  De jeugdploegen worden op verplaatsing niet begeleid door een afgevaardigde van de club. Jeugdinterclub is dus een engagement voor de jongeren en hun ouders.
  De organisatie van de verplaatsingen en de onkosten daaraan verbonden zijn de verantwoordelijkheid van de ouders.
  Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde van het clubbestuur aanwezig voor alle materiële en organisatorische aspecten van de interclub.
 • Interclub voor volwassenen
  De onkosten voor de verplaatsingen zijn ten laste van de spelers. De spelers zijn niet verzekerd voor stoffelijke schade tijdens de verplaatsingen.
  De (verplichte) nieuwe ballen bij de thuiswedstrijden worden betaald door de enkelspelers. De ballen worden dan uiteraard hun eigendom.
  Het is de gewoonte dat de thuisclub op het einde van een namiddagwedstrijd aan de tegenpartij (en aan zichzelf ) een eenvoudige maaltijd aanbiedt. De onkosten voor deze maaltijd worden gedeeld door de ontvangende partij en de bezoekers. De ploeg neemt zelf de nodige maatregelen om de maaltijd te voorzien.

12. Wintertennis

Tennisclub De Schakel vzw bezit geen indoor-terreinen. Indien er binnen Izegem mogelijkheden ontstaan, dan zullen alle leden daar tijdig van op de hoogte gebracht worden.
We hanteren de volgende criteria:

 • Wie reeds op een bepaald uur speelde, kan dat behouden indien hij voor de gestelde datum inschrijft.
 • Dubbelspel krijgt de voorkeur op enkelspel
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.

13. Aanvullende bepalingen

 • Het bestuur van Tennisclub De Schakel vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade aan derden veroorzaakt door de leden.
 • Inbreuken op het reglement kunnen door het bestuur in overeenstemming met de statuten van Tennisclub De Schakel vzw beteugeld worden.
 • Door lid te worden van Tennisclub De Schakel vzw erkent het lid kennis te hebben van de reglementen van inwendige orde.
 • Het clubbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de terreinen niet op 1 april van het lopend seizoen bespeelbaar zijn. De terreinverantwoordelijke(n) bepaalt (bepalen) autonoom de seizoensstart.

Namens het bestuur.