Als lid van T.C. De Schakel verklaart u zich akkoord met volgend reglement van inwendige orde :

1. Het politiereglement: 
Het politiereglement op het sportcentrum en op de tennisterreinen van de stad Izegem is integraal van toepassing op Tennisclub De Schakel vzw. Het reglement wordt aangevuld met de bepalingen uit het beheerscontract van Tennisclub De Schakel vzw met het Izegemse Stadsbestuur.

2. Inschrijvingen:

 • Men kan inschrijven via de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) of via de app van Tennis Vlaanderen (zie daartoe de handleiding op onze website www.tcdeschakel.be). 
 • De inschrijvingen starten op 1 januari van het desbetreffende werkjaar. Wie voor 1 maart inschrijft en betaalt, geniet van een voordeeltarief.
 • Fulltime studenten tussen 18 en 23 jaar kunnen genieten van het studententarief. Zij kunnen gevraagd worden om een copie van hun studentenkaart te leveren. 
 • Eens het seizoen  gestart (1 april) is, kan het inschrijvingsgeld niet worden teruggevraagd. De reeds gemaakte kosten (betalingen aan Tennis Vlaanderen) worden nooit terugbetaald.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om een persoon als clublid te weigeren. Het  bestuur zal zijn weigering schriftelijk motiveren.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden uit te sluiten die door hun gedrag de belangen, de goede naam of het patrimonium van de club schenden of geschonden hebben.
 • Wie lid wordt van de vereniging verklaart op de hoogte te zijn van het clubreglement en gaat ermee akkoord. Het reglement kan nagelezen worden op deze pagina.

3. Toegang tot het clubhuis en de terreinen.

 • Ieder lid kan, tegen betaling van een waarborg, een sleutel krijgen die toegang verleent tot de terreinen van de club en tot het sanitair blok van het clubhuis. De sleutel blijft steeds eigendom van de vereniging. Ieder lid dat de vereniging verlaat, is verplicht de sleutel terug te bezorgen aan het secretariaat. De borgsom wordt in dat geval terugbetaald.
 • Wie als laatste de terreinen verlaat, sluit de deur van het clubhuis en de deur van de omheining. 
 • Het gebruik van alcoholische drank op de terreinen en roken in de clublokalen zijn verboden. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van iedereen dat het clubhuis en de terreinen proper blijven, laat geen leeggoed,  etensresten, blik, plastic flessen, kauwgom of wat dan ook achter.

4. Specificiteiten i.v.m. het spelen op gravel.

 • Schoeisel:
  Op de terreinen is het gebruik van tennisschoenen verplicht. Tennisschoenen zijn schoenen met vlakke zolen (eventueel voorzien van inkervingen). Loopschoenen of andere schoenen met profiel zijn verboden.
 • Verzorging:
  Iedere speler is verantwoordelijk voor het verzorgen van het terrein na het spel. Daartoe zullen de spelers tijdig het spel stoppen om de terreinen te slepen. De sleepnetten worden steeds op de voorziene plaats teruggehangen.
 • Besproeien:
  Bij droog weer zal de speler voor of na het spel de terreinen sproeien. Daarvoor is een halfautomatisch besproeiingssysteem voorzien. De centrale pompsturing staat op terrein 4 en wordt bediend door een knop onderaan de bedieningskast. De pomp slaat automatisch af na ongeveer 10 min.  Wil de kranen van het besproeiingssysteem voorzichtig behandelen (niet forceren!) en zeker na het sproeien terug afsluiten.
 • Bij zware regen:
  Bij zware regen en na zware neerslag is het betreden van de terreinen verboden. Men zal de terreinen niet betreden als ze glanzen of als er bij het stappen voetsporen in de gravel achterblijven.

5. Verlichting:

 • Bij het invallen van de duisternis kan op alle terreinen met kunstlicht gespeeld worden. Daartoe is een installatie voorzien. Omwille van economische en milieuredenen vragen we aan alle leden spaarzaam met de stroom om te springen.
 • Hoe de lichten aansteken: 
  • terrein 1 met schakelaar 1, terrein 2 en 3 en 4 met schakelaar 3. De lichten van terrein 5 kunnen alleen worden aangestoken als de lichten op terrein 2, 3 en 4 branden. Ze moeten echter wel afzonderlijk aan- en uitgezet worden (schakelaar op de paal). 
  • De lichten mogen na het aansteken niet onmiddellijk gedoofd worden.
  • De lichten mogen na het doven binnen de eerste 10 minuten niet opnieuw aangeschakeld worden.
 • We doen een beroep op alle spelers om de terreinen zo te gebruiken dat het elektriciteitsverbruik minimaal is. Men kan best terrein 1 gebruiken als er slechts één terrein in gebruik is, terreinen 2 tot 4 als men meer dan één veld nodig heeft.
 • De laatste speler op een terrein zal de lichten voor dat terrein doven. Wie het laatst de terreinen verlaat, dooft alle lichten. Dit gebeurt uiterlijk en automatisch om 23 u. 

6. Reservaties:

 • Reserveren gebeurt enkel elektronisch via de website of de app van Tennis Vlaanderen. 
 • Je kan 14 dagen op voorhand een terrein reserveren en je kan onmiddellijk na het einde van de reservatie opnieuw reserveren. Elke reservatie gebeurt voor één uur en op één naam.
 • Indien je reserveert, word je geacht zelf te spelen. Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten. Bij misbruik kan het bestuur de reserveringsmogelijkheden tijdelijk of definitief blokkeren.
 • Wil elke reservatie die u niet opneemt onmiddellijk wissen. Andere spelers kunnen het terrein gebruiken.
 • De terreinen kunnen door de club worden geblokkeerd bij bijzondere activiteiten.
 • Wanneer u enkel speelt tijdens de piekuren (ma – do 18u – 21u), wordt gevraagd om bij voorkeur terrein 5 (enkelterrein) te reserveren.

7. Spelen met derden

Spelen met niet-clubleden is slechts uitzonderlijk toegestaan, en dit onder volgende voorwaarden :

 • Buiten de piekuren. De piekuren zijn  : maandag t.e.m.  donderdag van 18u tot 21u.
 • Maximaal drie keer per jaar en per lid;
 • Na aanvraag via de website en betaling op rekening van de club (10 EUR/uur);
 • De gastspeler wordt niet verzekerd via de Tennis Vlaanderen verzekering of via andere verzekeringen die de Tennisclub De Schakel vzw heeft genomen voor haar leden;
 • Wie niet de aangegeven werkwijze volgt, kan voor 1 maand uitgesloten worden uit het reserveringsprogramma.

8. Lessen 

 • Volwassenen
  • Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald welke lessenreeksen voor volwassenen worden aangeboden, tegen welke prijzen en door welke lesgevers, dit wordt gecommuniceerd via de website.
 • Jeugdlessen
  • Jaarlijks wordt door het jeugdbestuur bepaald welke lessenreeksen voor de jeugd worden aangeboden, alle jongeren worden daarvan op de hoogte gebracht.
 • Individuele lessen
  • Individuele tennislessen zijn enkel toegestaan door lesgevers van de club en tegen de prijzen door de club bepaald.
  •  Deze kunnen enkel op terreinen 1 en 5 en buiten de piekuren. De piekuren zijn maandag t.e.m.  donderdag van 18u tot 21u.

9. Verzekeringen 

De leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zodra ze ingeschreven zijn bij Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen werkt samen met Ethias verzekeringen. Indien een lid slachtoffer wordt van een ongeval, neemt het lid zo snel mogelijk contact op met het secretariaat via de contact-pagina  met vermelding van de naam van het lid, de naam van twee getuigen, de juiste omstandigheden van het ongeval en de aard van de kwetsuur. Het secretariaat stelt de papieren ter beschikking die het lid nodig heeft om naar de dokter te gaan.  Naast de verzekering lichamelijke schade zijn de aangeslotenen bij Tennis Vlaanderen verzekerd tegen nog een aantal risico’s. U vindt de details op de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) onder infotheek. U bent pas verzekerd als u toegelaten wordt tot het reservatiesysteem. 

10. Interclub

Leden aangesloten bij Tennisclub De Schakel vzw kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie. Hij/zij dient wel voor 30/1 aangesloten te zijn bij Tennisclub De Schakel. Wie interclub wil spelen, neemt contact op met Sara Pattijn, verantwoordelijke interclub en moet voldoende beschikbaar zijn in de periode van de interclubcompetitie. Het bestuur van Tennisclub De Schakel vzw kan ploegen die boetes genereren door onvolledige opstellingen, uitsluiten van verdere deelname aan de competitie. Bij meervuldig en voorzienbare boetes, kan het bestuur beslissen om deze door te rekenen.


Wie interclub wil spelen houdt rekening met de volgende afspraken:

 • De onkosten voor de verplaatsingen zijn ten laste van de spelers. De spelers zijn niet verzekerd voor stoffelijke schade tijdens de verplaatsingen.
 • De (verplichte) nieuwe ballen bij de thuiswedstrijden worden betaald door de enkelspelers. De ballen worden dan uiteraard hun eigendom.
 • De thuisclub bepaalt of er een maaltijd wordt aangeboden.  De onkosten voor deze maaltijd worden gedeeld door de deelnemers aan de maaltijd (ontvangende partij en bezoekers). De ploeg neemt zelf de nodige maatregelen om de maaltijd te voorzien.

11. Wintertennis

Tennisclub De Schakel vzw bezit geen indoor-terreinen, maar kan voor bepaalde periodes gebruik maken van terreinen in de sporthal en/of de sportzaal van het college. 

 • Het bestuur beslist telkens hoe de velden worden ingevuld, dit kan zijn voor lessen, wintercup, het toekennen van een veld aan een lid die zorgt voor de invulling ervan of openstelling van het veld via het reservatiesysteem.
 • Bij toekenning van een veld wordt voorrang gegeven aan wie reeds op een bepaald uur speelde, mits deze op tijd herbevestigt.
 • Aan het gebruik van het terrein kan een extra kostprijs verbonden zijn.
 • Voor spelen met niet leden, gelden dezelfde regels als voor de buitenterreinen (zie punt 7).

12. Aanvullende bepalingen

 • Het bestuur van Tennisclub De Schakel vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade aan derden veroorzaakt door de leden.
 • Inbreuken op het reglement kunnen door het bestuur in overeenstemming met de statuten van Tennisclub De Schakel vzw beteugeld worden.
 • Door lid te worden van Tennisclub De Schakel vzw erkent het lid kennis te hebben van de reglementen van inwendige orde.
 • Het clubbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de terreinen niet op 1 april van het lopend seizoen bespeelbaar zijn. De terreinverantwoordelijke(n) bepaalt (bepalen) de seizoensstart en seizoenseinde in overleg met het bestuur.

Voor alle vragen kan u contact nemen met het secretariaat.

Laatste aanpassing 17/1/2023