Missie

Tennisclub De Schakel vzw heeft tot doel als vzw de tennissport onder al haar vormen, op recreatieve en competitieve manier, aan te leren, te promoten en te laten beoefenen. Zij beoogt “De Schakel” te zijn tussen recreatieve en competitieve tennissport.

Visie

Tennisclub De Schakel vzw wil elk lid een kwalitatief en prijsverantwoord aanbod geven om de tennissport recreatief en competitief te beoefenen via

 • Goed aangelegde en verzorgde buitenterreinen
 • De organisatie van kleinschalige evenementen die de sociale contacten tussen de leden bevorderen
 • Een enthousiaste jeugdwerking die tot doel heeft de jeugd “goesting” te doen krijgen om de tennissport te beoefenen zonder druk naar resultaten
 • Een specifieke seniorenwerking
 • De organisatie van recreatieve tornooien
 • De deelname aan de interclubwerking van Tennis Vlaanderen
 • en waakt hierbij over een gezonde financiële basis.

Strategie

 • Ledental, werving, behoud en opbouw
  De bovengrens van het ledental wordt bepaald door de capaciteit van de accommodatie. De ondergrens wordt bepaald door de financiële structuur. Binnen de hiervoor gestelde grenzen zal de vereniging trachten zoveel mogelijk leden aangesloten te krijgen en gebruikt hiertoe alle gepast geachte kanalen (pers, flyers, persoonlijke contacten, …)
 • Sportieve doelen
  Als club willen wij tennis aanbieden  voor alle leeftijden en alle niveaus, recreatief en competitief.  Ondanks een gezonde sportieve ambitie is resultaten halen niet het ultieme doel van de vereniging. 
 • Accommodatie en bijbehorende faciliteiten
  De gronden waarop de club zich bevindt zijn eigendom van de Stad Izegem. De gronden waarop het clubhuis zich bevindt zijn door een recht van opstal in gebruik door de club.  De club streeft een langdurige verlenging van dit gebruiksrecht na in functie van een mogelijke uitbreiding van het clubhuis met een veranda. Deze ambitie zal pas na het verkrijgen van de garantie op een langetermijngebruik van de accommodatie gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging.  De club beschikt over 5 outdoor terreinen en streeft er naar om deze accommodatie optimaal te onderhouden.  Dit impliceert onder andere de jaarlijkse professionele heraanleg van de terreinen en een dagdagelijks onderhoud op basis van vrijwilligerswerk.  De club beschikt over een clubhuis dat geopend is tijdens georganiseerde evenementen zoals interclub, seniorenwerking, tornooien, social events, … De uitbating van het clubhuis is gebaseerd op vrijwilligerswerk en de inkomsten van het clubhuis komen integraal ten goede van de werking van de vereniging. De club heeft geen eigen binnenterreinen maar faciliteert de clubwerking tijdens de winter voor haar leden door contacten te leggen voor het gebruik van beschikbare binnenterreinen in de regio.
 • Communicatie
  De club is aangesloten bij Tennis Vlaanderen en maakt maximaal gebruik van de communicatie die door deze koepelorganisatie aangeboden wordt.  Een goede website met moderne toepassingen is een absolute noodzaak. Gebruik van sociale media en interactieve platforms wordt gepromoot. Daarnaast blijven het jaarlijkse clubboekje en het inschrijvingsformulier op papier bestaan.  Minstens tweemaal per jaar worden de leden op de hoogte gebracht van een tussentijdse stand van zaken van de clubwerking.
 • Samenwerking
  Eventuele samenwerking met andere tennisverenigingen zal te allen tijde moeten leiden tot een versterking van de positie van de T.C. De Schakel op financieel of sportief vlak en mag nooit tot een nadelige situatie voor de eigen leden leiden. 
 • Financieel beleid
  Het ultieme doel is het voortbestaan van de vzw  te waarborgen. De jaarbudgetten zijn gebaseerd op een financiële begroting waarbij minstens een break-even nagestreefd wordt. De lidgelden worden in functie van dit doel jaarlijks vastgelegd door het bestuur. De eventuele overschotten worden gebruikt voor de opbouw van een reserve met het doel deze opnieuw te investeren in de club.
 • Bestuur en organisatie
  Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Professionele krachten zullen niet in dienst van de vereniging mogen komen, tenzij het gaat om noodzakelijke werkzaamheden waarvoor geen vrijwilliger kan gevonden worden. Het bestuur heeft voor elk beleidsterrein een verantwoordelijk lid maar stuurt de clubwerking in consensus gezamenlijk aan en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid.
 • Commercieel beleid
  Het commercieel beleid bestaat uit het werven van sponsors en adverteerders. Er wordt evenwel bewust gekozen voor kleinschalige sponsoring die kan bestaan uit 
  • Adverteren in het clubblad, op de website en op de multimedia in het clubhuis 
  • Terreinsponsoring
  • Tornooisponsoring
  • Inbreng in natura